Út­mu­ta­tó a Car­di­olo­gia Hun­gar­i­ca szer­zői szá­má­ra

 

A lapról

 

A Cardiologia Hungarica a Magyar Kardiológus Tár­saság hivatalos lapja magyar és angol nyelven.

 

Fő célkitűzései:

 • Magas színvonalú kardiológiai témájú eredeti klinikai és experimentális kéziratok közlése.
 • A kardiológusok szakmai továbbképzésének segítése összefoglaló jellegű közleményekkel.
 • Szakmai útmutatók, irányelvek közlése.
 • A belgyógyászok és a háziorvosok kardiológiai ismereteinek bővítése.
 • Kardiológia témájú tudományos értekezések rövid összefoglalóinak közlése.
 • Magyar kardiológiai kongresszusok legjobb előadásainak illetve posztereinek bemutatása.

 

Közlemények fajtái:

 • Eredeti klinikai/experimentális közlemény
 • Esetismertetés
 • Kardiológia képekben: ritkaságok, vagy kivételesen szép képi dokumentációjuk miatt érdeklődésre számot tartó esetek rövid leírása
 • Összefoglaló közlemény, amely áttekinti a nemzetközi szakirodalom legfrissebb eredményeit.
 • Gyakorlati kardiológia
 • Szakmai útmutató/irányelvek
 • Bizonyítékokon alapuló orvoslás: nagy jelentőségű klinikai vizsgálatok eredményének ismertetése
 • Fórum: magyarországi aktualitások
 • Levelek a szerkesztőhöz
 • Társasági hírek
 • Kongresszusi beszámolók
 • Interjú/Könyvismertetés

 

A közlemények a következő témákban nyújthatók be:

 • Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció
 • Invazív kardiológia
 • Echocardiológia, non-invazív kardiológia
 • Elektrofiziológia
 • Képalkotó diagnosztika
 • Szívelégtelenség
 • Experimentális kardiológia
 • Klinikai kardiológia
 • Kardiológiai határterületek
 • Szívsebészet
 • Gyermekkardiológia
 • Támogatott közlemények

 

 

1. A kéziratról való tudnivalók

 

A kéziratok benyújtása csak elektronikus úton lehetséges (www.editor.olo.hu). A cikk nyelve vagy magyar vagy angol lehet. Csak a cím, az absztrakt és a kulcsszavak esetében szükséges mindkét változatot, az angol és magyar verziót is elkészíteni. Minden a Cardiologia Hungaricához benyújtott kézirat bírálati eljáráson esik át. Amennyiben a kézirat nem felel meg a benyújtási feltételeknek, akkor alkalmatlannak bizonyul a bírálati folyamatra és 7 napon belül visszautasításra kerül. Minden egyéb kéziratot 2 független, szakmailag releváns bíráló értékel. Az első vélemények a kézirat benyújtásától számítva 21 napon belül rendelkezésre állnak. A bírálatok a (www.editor.olo.hu) oldalra kerülnek feltöltésre, csak a szerző jogosult kódja segítségével megtekinteni. A bírálat elkészültéről a szerző e-mailben is értesítést kap.

 

 

2.1. A kéziratok tagolása

 

2.1.1. Alapadatok (cím, szerzők, elérhetőség)

 

A dolgozat tömör címe magyar és angol nyelven (ma­ximum 100 karakter szünetekkel együtt, rövidítés nélkül). A szerzők teljes neve és beosztása (egyetemi doktori fokozat esetén a név utáni dr. jelzéssel). Mun­ka­hely (az intézet és osztály elnevezése, a település neve). A levelező szerző címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe.

 

 

2.1.2. Absztrakt

 

A dolgozat legfontosabb megállapításait és a munka számszerű eredményeit tartalmazza. Ne tartalmazzon rövidítéseket! Max. 2000 karakter, kivéve az esetismertetést, ahol max. 1700 szó! Magyar és angol nyelven. Külön-külön a számukra fenntartott ablakba kell be­másolni. Közlemények típusa szerinti tagolást lásd a táblázatban!

 

2.1.3 Kulcsszavak

 Magyar és angol nyelven. A kulcsszavak száma legfeljebb 5 lehet.

 

2.1.4 Szövegtörzs

Eredeti közlemény: összesen max 20.000 karakter lehet.

 • Bevezetés: Az előzmények rövid összefoglalását tartalmazza, a hosszú történelmi leírásokat mellőzni kell. Meg kell fogalmazni a vizsgálat célját, jelentőségét és a konkrét kérdésfelvetést. A bevezetésben csak a legfontosabb irodalmi hivatkozásokat kell megemlíteni.
 • Betegek és módszerek: A felhasznált módszerek és betegcsoportok pontos leírása mellett törekedni kell a tömör, lényegre törő fogalmazásra! Pontosan meg kell adni az alkalmazott berendezések típusát és anyagok nevét, gyártóját! Gyógyszereknél a generikus név használata indokolt. A statisztikai módszereket olyan részletesen kell leírni, hogy a hozzáértő olvasó a vizsgálat tervezését és kivitelezését, továbbá az eredményeket meg tudja ítélni. Ha a tanulmány megtervezéséhez és a statisztikai módszerekhez standard munkát vettek alapul, a részletes leírás helyett elég arra az irodalomban hivatkozni. Állatkísérleteknél meg kell adni az állatok pontos identifikációját, gyógyszerek alkalmazásánál az adagot. Klinikai vizsgálatokban a betegcsoportot jellemző statisztikai adatokat (nem, életkor) és a válogatás módszerét is le kell írni! Embereket érintő kutatási eredmények közlésekor a kéziratban elegendő az etikai engedély kiállítójának és az engedély számának a feltüntetése, azonban az etikai bizottság jóváhagyó írásos engedélyét csatolni kell!
 • Eredmények: A tanulmány fő eredményeit kell leírni! Statisztikai feldolgozás esetén a szignifikancia szintjét és lehetőleg a konfidencia intervallumokat is kérjük megadni!
 • Megbeszélés, következtetések: Az eredmények lehet­sé­ges magyarázatát és az irodalmi adatokkal történő összevetését kell megadni! Feltétlenül ki kell térni a célkitűzés és az eredmények kapcsolatára! Szükséges az eredmények klinikai relevanciájának tisztázása is. Ke­rülni kell a tudományosan még nem megalapozott feltételezéseket, de ugyanakkor jelezni kell a felvetődő, további feldolgozást kívánó kérdéseket, főleg azokban az esetekben, amikor a klinikai alkalmazhatóság eldöntése a tét.

Egyéb közleménytípusok: lásd a táblázatban.

 

2.1.5. Támogatók, köszönetnyilvánítás: opcionális

 

2.1.6. IRODALOMJEGYZÉK

Az irodalomjegyzékben csak azok a publikációk szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik. Csak publikált adatokra lehet hivatkozni. Kivétel a közlésre elfogadott cikk, amelyet jelezni kell. A hivatkozásokat a szövegben, táblázatokban, ábramagyarázatokban, a hivatkozás sorrendjében kell számozni. A számozást zárójelben, arab számokkal kell jelölni úgy, hogy a mondat végi írásjeleken belülre kerüljenek, pl.: (1). Az irodalomjegyzéket ennek megfelelően kell rendezni (nem betűrendi sorrendben). Az első három szerző (szerkesztő) nevét kérjük feltüntetni, a többi név helyére et al./és mtsai rövidítés kerüljön. A citátumok formázása az alábbi példákat alapul véve a Vancouveri Meg­állapodás („Uniform requirements for manu­scripts submitted to biomedical journals”) szerint történjen.

Folyóiratcikk szerepeltete az irodalomjegyzékben:
 • Szerző(k), dolgozatcím, folyóirat neve, év, kötet, oldalszám.

Példa: Vega KJ, Krevski B Heart transplantation. Ann Intern Med 1996; 124: 980–983.
példa több mint három szerző esetén: Parkin DM, Clayton D, Black RJ, et al. Childhood leukaemia. Br J Cancer 1996; 73: 1006–1012.

 

Könyv szerepeltetésére az irodalomjegyzékben:

 • Szerző(k), könyvcím, kiadás száma, helye, kiadó, évszám.

Példa: Ringsven MK, Bond D. Gerontology. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

 

Könyvrészlet szerepeltetésére az irodalomjegyzékben:

 • Szerző(k), könyvrészlet címe, szerkesztők neve, könyvcím, kiadás száma, helye, kiadó, évszám, oldalszám.

Példa: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hyper­tension. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465–478.
Internet alapú hivatkozás:
Példa: http://cardiologiahungarica.hu/

 

 

2.2. Táblázatok, ábrák és képek, ábraszövegek

 

A táblázatokat és ábrákat kérjük ne illesszék be a szövegbe, ott csak hivatkozzanak rájuk! Minden táblázathoz, ábrához és képhez önmagában is értelmezhető magyarázószövet kell készíteni
A képek 81 mm vagy 167 mm szélességben fognak megjelenni, 1 vagy 2 hasáb szélességben, ezt tervezésükkor kérjük figyelembe venni. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy színes képet – amennyiben információtartalma nem változik– fekete-fehérben jelentessen meg.

 

 

2.3. Tesztkérdések

 

Összefoglaló közlemény, gyakorlati kardiológia, bizonyítékokon alapuló orvoslás, szakmai útmutató/irányelvek cikkenként három tesztkérdést kérünk Öntől, a válaszlehetőségekkel és a helyes válasz egyértelmű megjelölésével. Amennyiben egy kérdésre egy jó válasz megadása a helyes, akkor legalább három de legfeljebb öt válaszlehetőséget kérünk megadni. Amennyiben egy kérdésre több jó válasz megadása a helyes, akkor a helyes válaszok mellett legalább még kettő, de legfeljebb öt válaszlehetőséget kérünk megadni. A kérdések a dolgozat legfontosabb gondolataira vonatkozzanak és a kérdések a folyóirat átolvasása után megválaszolhatóak legyenek. A tesztkérdések megválaszolásának az a célja, hogy az olvasó a tudás elmélyítése céljából átismételje a referátum tudásanyagát, illetve a Cardiologia Hungarica lehetőséget ad kreditpontok szerzésére.

 

 

3. Helyesírási tudnivalók

 

A Cardiologia Hungarica követi az Orvosi Helyesírási Szótár (1992) ajánlásait. Az Akadémiai Állásfoglalásnak megfelelően, alapvetően a magyaros írásmódot részesíti előnyben.

 • Latinos írásmódot az anatómiai, kór-, élet- és szövettani nevek, a kórokozók nevei, a betegségek és műtéti eljárások latin szórendű elnevezései, valamint a védett gyógyszernevek esetén alkalmaz.
 • Magyaros írásmód követendő eljárások megnevezése, kémiai nevek, a magyar nyelvben meghonosodott kifejezések esetén.
 • Vegyes írásmódú (magyar-latin) szóösszetétel használata nem javasolt: pl. tüdő-oedema helyett a tüdő­ödéma a megfelelő.
 • A rövidítéseket a szövegben az első megjelenés helyén, a rövidítendő kifejezés után, zárójelben tüntessék fel először.
 • A laboratóriumi vizsgálatok eredményét lehetőleg az SI-rendszer egységeiben kell megadni, a hőmérsékletet °C-ban, a vérnyomást Hgmm-ben. Szükség esetén a régi konvencionális egység is feltüntethető az SI-érték után zárójelben.

Az egységes írásmód megvalósítása érdekében a Car­diologia Hungarica fenntartja a jogot a megadottól eltérő írásmódú szavak módosítására.

 

 

4. Formai követelmények

 

A szövegszerkesztés egyféle betűtípussal történjen.
Szimbólumok, speciális karakterek: megkötés nincs.
Táblázatok formája: MS Wordben készített.
Grafikonok formája: JPG formátum.
Képek formája: 300 dpi/inch felbontásban készült JPG formátum.

 

 

5. Nyilatkozatok, engedélyek

 

A kísérőlevélben a szerzők a www.editor.olo.hu-n nyilatkozzanak a következőkről:

 1. szerzői jog átadása,
 2. nemzetközi etikai normák betartása,
 3. másodközlésre történő nyilatkozat,
 4. pénzügyi kapcsolat,

 

 1. szükség esetén beteg beleegyezési nyilatkozat,
 2. szükség esetén etikai bizottság engedélye,
 3. szükség esetén kiadói engedély másodközlés, ábrák idézése esetében.
  Részletesen ld. az 1.3 Szerzői jogok, etikai normák betartása, pénzügyi kapcsolatok fejezetben.
Szerzői jogok, etikai normák betartása, pénzügyi kapcsolatok:

A közlemény megjelentetésének a joga a megjelenésig a szerző(k)é, amely a megjelenéssel automatikusan a szerkesztőségre és a kiadóra száll át, kivéve, ha a szerző a benyújtáskor erről másként nyilatkozik. A kézirat beküldésekor a szerző kísérőlevélben aláírásával ellátva nyilatkozzék arról, hogy a dolgozat első közlés, amelyet felajánl a Promenade Kiadó részére a Cardiologia Hungaricában való megjelentetésre, tartalmát valamennyi szerző ismeri, azzal egyetért, köztük érdekütközés nincs. A továbbiakban a kiadói jogokat (over the world copyright) a szerkesztőség és a kiadó jogosult gyakorolni. A kiadó a másodközlésre irányuló kérést nem utasítja el. Az ismételt közlés általánosságban nem elfogadott. Ettől eltérő gyakorlat alkalmazható:

 • az anyagot előzetes közlésként (preliminary report) tudományos ülés kapcsán, absztrakt vagy poszter formájában ismertették, vagy annak egy részét a tudományos összejövetelhez kapcsolódva proceedings vagy hasonló formában megjelentették:
 • ha más nyelven (pl. anyanyelvre lefordítva) jelentetik meg másodszor a munkát, a kiadótól írásbeli engedélyt mellékel. A kísérőlevélben valamennyi szerzőnek nyilatkoznia kell arról, hogy betartotta a nemzetközi etikai normákat. A betegeknek alapvető joga az azonosíthatatlanság megőrzése, amelyet csak a beteg részletes tájékoztatás után adott írásos beleegyezése esetén mellőzhet a szerző. Azonosításra alkalmas információ (szövegben, ábrákon) csak a beteg beleegyezésével közölhető. Olyan klinikai vizsgálatok esetén, amelyekhez etikai bizottság engedélye szükséges, kérjük az engedély másolatát. Valamennyi szerzőnek nyilatkoznia kell arról, hogy pénzügyi kapcsolatban áll-e (fi­nancial conflicts of interests) a közleményben szereplő diagnosztikus vagy terápiás eljárás/hatóanyag gyártójával/forgalmazójával, illetve a közleményben szereplő vizsgálat szponzoraival. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy jelentős pénzügyi kapcsolat fennállása esetén ezt a tényt a közlemény mellett ismertesse.

 

 

6. A kézirat beküldése

 

Az elkészült kéziratot csak elektronikusan lehet be­nyújtani regisztráció után a www.editor.olo.hu oldalon.
Reméljük, hogy ezt az elektronikus kéziratkezelő rendszert felhasználóbarátnak találja. Hogy még egyszerűbb legyen a használata, az alábbiakban néhány hasznos információ olvasható:
Új szerzők: Kattintson a Regisztráció gombra és írja be a kért adatokat. Sikeres regisztráció esetén e-mailben kap értesítést arról, hogyan aktiválhatja a regisztációját.
Egyéb szerzők: Már meglevő belépési kódja segítségével mint szerző lépjen be, majd töltse fel kéziratát értelemszerűen lépésről lépésre.
Miután feltöltötte kéziratát, a rendszer automatikusan PDF konverziót végez. A PDF változat áttekintése után meg kell erősítenie a kézirat benyújtási szándékát.
Bírálók: regisztráció után vagy már meglevő belépési kódja segítségével mint bíráló lépjen be. Ezt követően a kiszignált, bírálatra váló közlemény hozzáférhetővé vá­lik illetve feltölthető a bírálói vélemény.

Elfelejtett belépési kód: Kattintson a belépés gombra majd az elfelejtett belépési kódra és kövesse az utasításokat.

Ne maradj ki belőle!